Termeni și condiții

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul.

Accesul şi utilizarea site-ului www.friendlykidsclub.ro, proprietate a S.C. Friendly Kids Club SRL, J12/2659/2019, CUI 41324748, având adresa Str. Ploiesti, 33, Cluj-Napoca, Cluj, se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES:
Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. Proprietarul nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice “vizitator” care se înregistrează ca şi “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Deţinătorul site-ului oferă acces liber la site şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de proprietar sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a deţinătorului.

Conţinutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea deţinătorului sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al proprietarului, această nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de proprietar şi îşi rezervă dreptul de a solicită sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

Proprietarul sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Proprietarul nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Proprietarul nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de proprietar prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de a împiedică prin orice mijloace şi de a solicită sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a atacă sau discredita deţinătorul site-ului sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţă instanţelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua proprietarului sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua site-ului care nu sunt publice, fără autorizaţie explicită în scris din partea proprietarului site-ului;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua site-ului prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Deţinătorul site-ului va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifică sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Proprietarul nu este răspunzător faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Proprietarul site-ului poate schimbă în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se facepe propria răspundere;
Proprietarul se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Proprietarul site-ului nu oferă nicio garanţie că:

 • informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectată.
 Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

LIMITAREA RĂSPUNDERII:
Proprietarul site-ului nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă proprietarul a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de corespondenţă office@kidsout.ro.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare asite-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Proprietarul nu este şi nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice proprietarul site-ului are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă şi publicitate, statistică şi servicii pe categoria parenting. Refuzul de a furniza datele va interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societăţii.

Categoriile de date prelucrate sunt numele şi prenumele, sexul, dată şi locul naşterii, cetăţenia, semnătură, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), formare profesională/diplome/studii, e-mail, imagine şi voce. Câştigătorilor concursurilor organizate de Societate li se va solicită o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câştigătorilor de drept; totodată datele conţinute în CI/BI sunt necesare în scopul reţinerii şi virării la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor câştigate. Datele prelucrate vor fi stocate în baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-ului deţinut, sunteţi de acord să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelaşi grup cu operatorul, furnizori de servicii şi bunuri şi mass-media.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Proprietarul nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consectintele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa printr-un email la office@kidsout.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei. Datele dumneavoastre nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Proprietarul se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă această nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afară cazului în care acest lucru este necesar pentru a respectă legea şi/sau procedurile judiciare.

Proprietarul nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Proprietarul nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativa, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea deţinătorului site-ului, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către deţinătorul site-ului, fără obligaţia de a acordă compensantii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi pericol. La înregistrare, utilizatorii vor folosi adresa de email că identificator (username/email) şi parolă (password).

Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parolă (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parolă altui membru pentru a posta mesaje. Site-ul foloseşte “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul proprietarului site-ului şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifică, revizui, completă aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intră efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.